Zmena adresy pre refreshe: Pluhová 16B, 90028 Ivanka pri Dunaji

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Gold company s.r.o, so sídlom K Železnej studienke 28, 81104 Bratislava.
 2. Predávajúcimje Gold company s.r.o, so sídlom K Železnej studienke 28, 81104 Bratislava. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope oneandsixos.comje spoločnosť Gold company s.r.o, so sídlom K Železnej studienke 28, 81104 Bratislava.. 

 3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 

 4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. 

 5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. 

 6. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom 
tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia 
objednávkového formuláru. 

 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým 
prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie. 


 

Článok II.

Cena

 

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. 

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente 
vykonania nákupu. 


 

Článok III.

Objednávka

 

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. 

 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. 

 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 

 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku. 

 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. 


 

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 2. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru) 

 3. platba prostredníctvom PayPal 

 4. platba na základe prevodu – vopred, tovar bude expedovaní po 
prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
 5. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok. 

 6. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  1. zľavu za opakovaný nákup, 

  2. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu, 

 7. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať. 


 

Článok V.

Dodacie podmienky

 

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. 

 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. 

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. 

 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. 

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. 

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  1. kuriérskej spoločnosti
  2. Slovenskou poštou
 7. Pri dodaní tovaru prostredníctvom kuriéra na územie SR do hodnoty nákupu nižšej ako 100 € účtujeme poplatok 3,90 €, pričom tento tovar Vám bude doručený do 48 hodín od expedície z nášho skladu. Pri dodaní tovaru prostredníctvom kuriéra na územie SR do hodnoty nákupu nad 100 € neúčtujeme poplatok za dopravné, pričom tento tovar Vám bude doručený do 48 hodín od expedície z nášho skladu

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb 


 

 1. Pri bankovom prevode alebo prostredníctvom služby PayPal si za dopravné účtujeme:
  1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní (Maďarsko, Česká republika) po expedícii z nášho skladu – 5, 90 € 

  2. pri doprave Slovenskou poštou do ostatných krajín – 10 eur 

 2. Pri platbe na dobierku na území Slovenska (platíte pri preberaní kuriérovi): 

  1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,90 €
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 4. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom 
vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 

 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, 
si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 


 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená 
v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 

 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako
i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí
v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú 
vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 

 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 

 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri 
jeho preberaní. 

 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve 
a v dohodnutej cene, 

  2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka. 


 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  7. právo na prenosnosť osobných údajov,
  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa , ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, koľko času strávite prezeraním týchto stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší servis. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

Článok XII.

Zmluvná pokuta

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 € (slovom sto eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a. 

 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady 
predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy. 


 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 

 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. 

 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk 

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. 

 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť mája 2018.

 

  VYHĽADÁVANIE